Opšti uslovi prodaje

 1. Ovi Opšti uslovi prodaje sadrže odredbe koje predstavljaju sastavni deo kupoprodajnih ugovora koje u svom poslovanju sa kupcima zaključuje kompanija EMMETI DESIGN ITALY DOO BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina 165e, 11070 Novi Beograd, matični broj: 20557192, PIB: 106216975 (u daljem tekstu: „EMMETI“) ukoliko u tim ugovorima postoji upućujuća odredba na primenu ovih Opštih uslova prodaje, osim ako ugovorom nije izričito drukčije određeno. U slučaju bilo kakvog međusobnog neslaganja, prvenstvo imaju posebne ugovorne odredbe a zatim odredbe ovih Opštih uslova prodaje. Sva odstupanja od ovih Opštih uslova prodaje biće punovažna isključivo u slučaju ako ih je EMMETI potvrdio u pisanom obliku, i to samo u onoj meri u kojoj su ta odstupanja potvrđena pisanim putem. Kupčevi uslovi nabavke ne obavezuju EMMETI osim ako je EMMETI na njih dao svoj pisani pristanak ili su potpisani od obe ugovorne strane. Ako neka odredba ovih Opštih uslova prodaje ili neki njen deo iz bilo kog razloga postane nevažeća, to neće uticati na važenje preostalih odredbi. Dodatno, ako jedna ili više odredbi kupoprodajnog ugovora postane nevažeća ili ništava, to neće uticati na važenje ostalih odredbi tog ugovora a ugovorne strane su obavezne da zamene nevažeću odredbu onom koja najviše odgovara ekonomskom efektu prvobitne odredbe. Izmene i/ili dopune svakog kupoprodajnog ugovora koji zaključuje EMMETI sa svojim kupcima moraju biti sastavljene u pisanom obliku da bi bile punovažne.
 2. Kupac je dužan da EMMETI-u uplati iznos od 50% od ukupne kupoprodajne cene prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora a preostalih 50% od kupoprodajne cene u roku od najkasnije 2 dana pre dana isporuke robe, pri čemu će ga EMMETI unapred obavestiti o nameravanom danu isporuke.
 3. Roba mora biti isporučena u stanju i u ambalaži koji su uobičajeni za trgovanje istom. U slučaju nabavke po prethodno poslatom uzorku, EMMETI ne garantuje za osobine uzorka te je isključena odgovornost za materijalne nedostatke. Isporuka predmetne robe se vrši u roku od 45 do 90 dana od dana uplate avansa od strane Kupca, osim u slučaju više sile u koju se ubrajaju i štrajk proizvođača, štrajk prevoznika, zastoj u radu carinskih organa, elementarne nepogode, specijalne mere usled epidemije/pandemije, oružani sukobi, pobuna, i sl. U slučaju više sile EMMETI će o tome odmah da obavesti kupca i istovremeno će obavestiti kupca o produženju roka za isporuku u trajanju od 30 dodatnih dana što je kupac dužan da prihvati. U slučaju da viša sila traje duže od 30 uzastopnih dana, ugovorne strane će preduzeti razumne korake kako bi na miran način izvršile prilagođavanja koja su potrebna kako bi se kupoprodajni ugovor održao na snazi.
 4. Kupac je dužan da pregleda robu odmah nakon prijema i obavesti EMMETI bez odlaganja o vidljivim oštećenjima i nedostacima na primljenoj robi. Ukoliko kupac nema nikakvu primedbu prilikom prijema robe, smatra se da je preuzeo robu bez primedbi i ne može se naknadno pozivati na to da isporučena roba ima nedostatke.
 5. U slučaju postojanja skrivenih nedostataka na robi, koji se nisu mogli utvrditi redovnim pregledom prilikom isporuke, EMMETI mora da bude obavešten o skrivenim manama stvari, odmah nakon otkrivanja istih. Ukoliko kupac ne prijavi skrivene mane stvari odmah nakon što ih je otkrio a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada ih je otkrio, gubi pravo da se poziva na to da isporučena roba ima skrivene mane. EMMETI ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od isporuke predmetne robe.
 6. Sva fizička oštećenja isporučenog proizvoda mogu biti predmet reklamacije samo ako je oštećenje evidentirano prilikom isporuke. Potpisivanjem otpremnice kupac potvrđuje da je roba isporučena u ispravnom stanju.
 7. S obzirom na to da je ručna izrada sastavni deo svakog procesa proizvodnje sofa onih proizvođača čije proizvode EMMETI prodaje, odstupanje u dimenzijama od 5% je dozvoljeno kao uobičajena posledica takve izrade i nije podložno reklamaciji.
 8. Ukoliko kupac bira štof koji je u potpunosti ili delimično prirodnog sastava (pamuk, viskoza, vuna i sl.) moguća je pojava izvlačenja vlakana i tzv. ćebanja materijala. Ovakva pojava ne može da predstavlja razlog za reklamaciju.
 9. Garniture koje imaju perjanu ispunu sklone su menjanju forme, stoga takva pojava nije nedostatak usled koga se može izjaviti reklamacija.
 10. Ukoliko kupac bira prirodnu, nezaštićenu vrstu kože, kupac je obavešten da je moguća pojava varijacija u boji, ožiljaka, bora i da se sve to svrstava u prirodne odlike ovakvog tipa kože. Ovakva koža spada u veoma osetljive materijale.
 11. Svi izloženi modeli i eksponati u prodajnom salonu EMMETI-a, kao i katalozi, fotografije, tehnički crteži i ilustracije na osnovu kojih se vrši ugovaranje su informativnog karaktera.
 12. Nameštaj izrađen od prirodnog drveta (masiva i furnira) može imati određena odstupanja u boji ili teksturi, što je posledica prirodnih svojstava drveta i ne podleže reklamaciji.
 13. Tepisi, koji u svom sastavu imaju materijale poput viskoze i vune, skloni su otpuštanju vlakana u određenom periodu. Tepisi se održavaju isključivo u skladu sa deklaracijom koja se nalazi na tepihu. Preporučeno je profesionalno čišćenje – najčešće pranje suvom penom.
 14. Prilikom poručivanja nameštaja koji se izrađuje po meri (kuhinje, dnevne kompozicije, ormari) rok za isporuku teče od onog momenta kada kupac dostavi EMMETI-u potpisanu potvrdu koju je proizvođač poslao i koju je kupcu prosledio EMMETI.
 15. Cena iz ugovora o kupoprodaji je nepromenljiva i to od trenutka zaključenja ugovora do isporuke robe. U tom periodu cena se može promeniti ako se iznos bilo koje od sledećih stavki poveća: troškovi prevoza, kao i državna davanja, porezi, takse i drugi javni nameti, a koji nastanu nakon sklapanja ugovora – o čemu će EMMETI obavestiti kupca – u tom slučaju kupac prihvata promenjenu cenu usled povećanja troškova iz navedenih stavki. Kupac unapred prihvata delimičnu isporuku (koja nastane iz opravdanih razloga o kojima će EMMETI obavestiti kupca pre same isporuke – pri čemu se kao opravdani razlog smatra omaška proizvođača u isporuci i sl.).
 16. U slučaju transakcija sa valutnom klauzulom, promene u srednjem kursu nakon zaključenja ugovora snosi kupac.
 17. EMMETI ne snosi odgovornost za nemogućnost isporuke ili montaže ukoliko mesto isporuke ne raspolaže adekvatnim uslovima za unos robe i/ili montažu (dovoljna širina i visina otvora vrata, odgovarajuće dimenzije hodnika, prilaz objektu, parking prostor u blizini objekta, adekvatna čvrstina zida na kome se vrši montaža elemenata i sl.).
 18. Isporuka na teritoriji Beograda i Novog Sada je besplatna a ukoliko se isporuka odnosi na neke druge gradove ili mesta (isključivo na teritoriji Republike Srbije), prema izboru kupca, troškove isporuke snosi kupac.
 19. Ako dođe do kašnjenja u dostavi/prijemu robe iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac će snositi troškove skladištenja i rizik propasti ili oštećenja robe i sve eventualne troškove proizašle iz docnje kupca. U slučaju kašnjenja kupca u prijemu robe, kupac je dužan da EMMETI-u nadoknadi svaku time nastalu štetu.
 20. Pod uslovom da uopšte može doći do potraživanja prema EMMETI-u, on će biti odgovoran isključivo u slučaju vlastite namere ili krajnje nepažnje. Čak i u slučaju isporuke pogrešne robe EMMETI će biti odgovoran isključivo za direktnu štetu, a ne i za izgubljenu dobit.
 21. Kupac je obavezan da izvrši plaćanje u ugovorenom roku, prema ugovoru ili onako kako je naznačeno u potvrdi porudžbine ili u izdatom računu. Plaćanje će se smatrati izvršenim tek u trenutku kada uplata bude evidentirana na EMMETI-evom poslovnom računu. Svi prethodno odobreni rabati, popusti, i eventualne druge povlastice u konkretnom ugovoru ne važe ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem i u tom slučaju, EMMETI će imati pravo da naknadno naplati razliku do punog iznosa cene bez uračunatih rabata, popusta i drugih povlastica.
 22. Kupac je saglasan da EMMETI može da čuva lične podatke dobijene u toku poslovnog odnosa sa kupcem i u slučaju potrebe može da prosledi iste povezanim licima, i to samo u svrhu izvršenja konkretnog ugovora uz striktno poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i nadležnim telima na njihov zahtev.
 23. Na ove Opšte uslove prodaje primenjuje se pravo Republike Srbije. Bilo koji spor koji nastane iz ili u vezi sa ugovorom koji je zaključen sa kupcem, ugovorne strane će pokušati da reše mirnim putem a ukoliko to nije moguće spor će konačno biti rešen od strane stvarno i mesno nadležnog suda u Republici Srbiji.