Održavanje proizvoda i uslovi garancije

Tehničko uputstvo za održavanje i korišćenje proizvoda

 1. Proizvode u demontiranom stanju montira monter prema uputstvu za montažu koja se nalazi u paketu proizvoda i sa okovom koji je priložen uz uputstvo.
 2. Temperatura prostorije u kojoj su proizvodi postavljeni ne sme biti viša od 27℃ niti niža od -10℃, a relativna vlažnost vazduha mora biti između 50%-70%.
 3. Proizvodi ne smeju biti izloženi direktnom uticaju sunčevih zraka i isti moraju biti udaljeni najmanje 50cm od izvora toplote.
 4. Čišćenje površina na proizvodima obavlja se mekom flanelskom poluvlažnom krpom, a zatim se suvom flanelskom krpom predmetna površina prebriše. Površine proizvoda su matirane i ne treba ih mnogo pritiskati i dugotrajno trljati, jer može doći do oštećenja. Prilikom čišćenja ne smeju se upotrebljavati bilo kakva hemijska sredstva za čišćenje, kreme (pene i sl.) kao ni krpe čiji sastav može imati abrazivno dejstvo (a to su sve one krpe koje nisu sačinjene od mekane pamučne tkanine).

 

Uslovi garancije

Garantni rok je 25 meseci.

 1. U toku garantnog roka koji počinje da teče od dana isporuke proizvoda, kupcu se besplatno otklanja nedostatak, ukoliko je nedostatak posledica greške u izradi proizvoda. Van garantnog roka u veku trajanja proizvoda obezbeđeni su rezervni delovi.
 2. Uvoznik garantuje da proizvod ima deklarisane karakteristike kvaliteta i da će ispravno funkcionisati u garantnom roku ako se održava i koristi u skladu sa datim tehničkim uputstvom za održavanje i korišćenje proizvoda.
 3. Ova garancija je neprimenljiva ako je na nameštaju oštećenje ili bilo koja druga nesaobraznost nastala nakon isporuke proizvoda u transportu od prodavnice do kupca ili drugom transportu za vreme garantnog roka ili višom silom, nesrećnim slučajem, neuobičajenom ili neprimerenom upotrebom, nepažljivim rukovanjem ili pak usled montaže, prepravke ili opravke koju vrši treće neovlašćeno lice ili sam kupac. Takođe, ova garancija ne važi ukoliko je do oštećenja ili bilo kakve druge nesaobraznosti proizvoda došlo usled postupaka koji nisu u skladu sa Tehničkim uputstvom za održavanje i korišćenje proizvoda koje je kupcu uručeno prilikom kupovine proizvoda.
 4. Za svaku neispravnost u okviru redovnog korišćenja nameštaja u skladu sa njegovom uobičajenom namenom u garantnom roku, kupac može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).
 5. Uvoznik je dužan da opravku, ukoliko se za nju odluči kupac, izvrši u razumnom roku koji ne može biti kraći od 60 ni duži od 90 dana, računajući od dana prijema reklamacije. Ako je oštećenje takve prirode da nedostaci na proizvodu mogu otkloniti samo u fabrici, kupac je dužan da uvozniku omogući preuzimanje reklamiranog proizvoda, a troškove prevoza snosi uvoznik.
 6. Nameštaj se ne može vratiti uvozniku radi opravke ako se prethodno ne dobije saglasnost uvoznika za povraćaj.
 7. Svaka neopravdana reklamacija povlači nadoknadu svih troškova od strane kupca.
 8. Kod rešavanja reklamacije kupac je dužan da ovlašćenom licu pokaže garantni list i račun o kupovini robe.
 9. Ova garancija se odnosi na teritoriju Republike Srbije.

***

Ovim putem se kupac obaveštava da se ovim dokumentom ni na koji način ne utiče na njegova prava koja proizlaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru, a koja glase kao što sledi:

„Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom iznad nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu tačke 4) stava iznad, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Navedena prava potrošača iz prvog citiranog stava u ovom odeljku (tj. pravo da zahteva opravku, zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora) ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.“

 

* Važeće promocije se ne odnose na proizvode koji se već nalaze na sniženju.